Calaméo - E Loc șI Pentru Mai

Cautarea omului? tiin? ific

Mul umesc tuturor semenilor mei din tiut sau ne tiut care m-au ajutat în mod direct sau indirect, cunoscut sau necunoscut lor, la elaborarea acestei c r i. Aduc de asemenea mul umiri autorilor de c r i men iona i în lista bibliografic a lucr rii de fa, în mod special Dr. Viorel Mogo, c rora nu le-am cerut permisiunea de a cita sau da extrase din lucr rile lor necunoscându-le adresele.

Mul umiri deosebite poetului na ional Adrian P unescu pentru permisiunea de a publica la sfâr itul acestei c r i sensibilele sale poezii Abatoare i Tăierea porcului care sunt în perfect consens cu fundamentele c r ii de fa.

Radu Ilie Mânecu 8 Cuvânt înainte A descrie nutri ia uman într-o perioad în care societatea c reia te adresezi abia mai poate face fa agonisirii celor necesare traiului Site- ul Belgian Man Dating, ar apare ca un act de sfidare sau chiar de ofens, dac elaborarea textului nu ar pomi din iubire fa de semeni i deferent fa de suferin ele lor. În fapt, lucrarea de fa nu inten ioneaz s complice existen a nim nui i nici s adauge dificult i la cele existente pentru procurarea hranei i la consumarea ei în vederea men inerii vie ii.

Toat lumea tie ca hr nirea sau nutr i ia sau alimenta ia omului este un act vital, adic un gest care Cautarea omului? tiin? ific condi ioneaz existen a: Nu m nânci, nu tr ie ti!

Români care trăiesc „viața fără ceas”, la Dosar România, pe TVR1

Probabil c acest fapt este unul din aspectele care i-a determinat pe materiali ti sâ-1 considere argument pentru animalitatea omului, c ruia i-a i g sit loc tiin ific în încreng tura zoologic a creaturilor p mântului. Manifestarea instinctului de conservare prin foame, semn al cererii organismului de hran, este Cautarea omului?

tiin? ific de puternic încât îmi vine s cred c, probabil, marea majoritate a oamenilor se îndoiesc c ar fi existat sau c ar putea exista, persoane pe planeta noastr care timp de ani de zile sau chiar de zeci de ani, au tr it sau tr iesc, f r s m nânce nimic. Cu toate acestea au existat f r îndoial asemenea cazuri, dintre care unele au fost evocate de dr.

Dan P tru în valoroasa sa lucrare realmente tiin ific, enciclopedic De la normal la paranormal, sub denumirea de inedia, cazuri pe care ne-am propus a le cita în întregime într-un paragraf al c r ii de fa, în Introducere.

Cautarea omului? tiin? ific Solu? ia 94 de persoane situate pe site- uri de dating

Actul nutri ional uman este de o extrem complexitate, implicând întreaga fiin a celui ce îl exercit, indiferent de gradul de cultur i I Vol. I, pag i Vo!. II, pag 9 civiliza ie, antrenând întreaga sa fiziologie al c rei fundament de fapt îl constituie: el este acela care asigur materialitatea corpului fizic care se vede i o bun parte a energeticii corpurilor subtile, care constituie restul structurii umane care nu se vede, adic este invizibil omului obi nuit în condi ii obi nuite.

Despre actul nutri ional uman s-au scris biblioteci întregi, tocmai ca urmare a complexit ii sale de care am pomenit mai sus.

  • Ei aveau un obicei care pentru noi acum pare straniu: se întristau când venea pe lume un
  • Site- ul gratuit de dating in Spania
  • Пройдя помещение шифровалки и зайдя в лабораторию систем безопасности, он сразу почувствовал что-то неладное.
  • Формула, утверждают они, - это мистификация, к которой не следует относиться серьезно.
  •  - Я думал, что… - Ладно, не в этом .

De metafizic i ezoteric, ocultism, nici nu mai trebuie s pomenim. Cu toate acestea, chiar din punct de vedere tiin ific, medical, actului nutri ional i se acord o importan inegal în lume. Din câte cunosc, de exemplu, pu ine ri din Europa, afar de Austria, posed catedre de nutri ie în cadrul Facult ilor lor de medicin uman. Aflat din p cate sub influen a unei educa ii reduc ioniste carteziene i dogmatice, atât la coal, cât i acas, actul nutri ional uman a devenit în scurt timp un adev rat dresaj, înregistrând un automatism exacerbat, care cu timpul i pe neb nuite, I-a f cut pe om, propriul s u sclav.

Este de ajuns s observa i copii în perioada în rc rii, când li se pred tafeta erorii alimentare a vii toarei lor suferin epentru a în elege ce vreau s spun. Pentru c actul nutri ional în lume, a a cum se practic ast zi, este eronat din toate punctele de vedere, atât tiin ific, cât i laic.

Este incredibil cu cât superficialitate este tratat actul nutri ional pe plan educa ional la Cautarea omului? tiin? ific nivelurile, atât în coli, cât i acas, atât medical, cât i laic.

Toate discu iile i recomand rile au loc pe problema a ceea ce trebuie s se m nânce i dezvoltând la maximum. Toat preocuparea privind condi iile actului nutri ional, educa ional, se reduce la elegan a gestului, devenit o adev rat pre iozitate. Omul obi nuit ar fi cât se poate de uimit, dac ar afla, într-un mod conving tor pentru el, obiectiv, c tocmai satisfacerea acestei bucurii a bur ii este aceea care a determinat cea mai mare parte din necazurile s n t ii sale.

Cum r ul produs pe linie nutri ional se instaleaz totu i dup un l imp îndelungat, lent i insidios, el nu poate face în mod clar, tran ant, leg tura de la cauz la efect, ca în cazul suferin ei dup o lovitur, de exemplu.

Ba, de cele mai multe ori, când p e te vreo nepl cere digestiv, atribuie aceasta ultimului aliment pe care I-a consumat, în cele mai multe Cautarea omului? tiin? ific acesta fiind departe de cauza real a tulbur rii.

Nici nu i-a pus problema dac modul în care a mâncat ar putea produce o astfel de stare. Nu mai este de mirare c, în general, marele public face gre eala, devenit foarte obi nuit, de a Dating Man Djibouti. c actul nutri ional se refer, se rezum dac vre i, doar la ceea ce se mănâncă.

Câ i dintre dumneavoastr iubi ii mei cititori, Cautarea omului? tiin? ific i întrebat dac nu cumva multe sau m car unele din nepl cerile digestive manifestate în cursul vie ii s-au datorat modului în care a- i mâncat? Erorile alimentare, atât în ce prive te Ceea ce se m nânc, cât i condi iile de îndeplinire a actului nutri ional, adic a modului comportamental fa de acesta, a!

Sunt vechi de când lumea. Se invoc aproape întotdeauna tradi ia, în fapt false tradi ii, deoarece cea adev rat este legat de un ancestral pur. A a-zisele tradi ii sunt legate de implicarea factorilor ambientali în etnogeneza popoarelor. S-au dezvoltat cu timpul specificit i gastronomice. Se vorbe te astfel de o buc t rie fran uzeasc, de o buc t rie chinezeasc, de o buc t rie româneasc, etc. Gastronomia, ca tiin are implica ii numai asupra a Ceea ce mânc m, iar ca Cautarea omului?

tiin? ific exacerbeaz pre iozitatea comportamental în fa a actului nutri ional, referindu-se la pozi ionarea persoanelor la mas, modul de utilizare a numeroaselor ustensile pentru mâncat i la aspectul estetic al mânc rurilor.

Omul educat caut s se conformeze acestei pre iozit Cautarea omului? tiin? ific gastronomice, fiind convins c în acela i timp el Cautarea omului?

tiin? ific principiile ile baz ale unei hr niri tiin ifice, f r a b nui c acestea sunt tot atât de eronate ca i fundamentele întregii tiin e reduc ioniste carteziene. Omului de rând, pu in îi pas de toate aceste probleme. El tie una îi bun : El trebuie s m nânce când îi este foame i anume de câte 11 ori îi este foame, pân se satur.

El ajunge astfel s Cautarea omului? tiin? ific tot timpul câte ceva, oriunde s-ar afla i orice ar face, f r a b nui c astfel este în competi ie cu p s rile din ograd sau cu Din totdeauna religiile planetei au avut un impact puternic asupra popula iilor respective, implicându-se în mod specific i din punct de vedere nutri ional.

Unele religii mozaic, islamic au interzis consumul c rnii anumitor animale impure. Altele, în special din Asia oriental i extrem oriental budismul, hinduismul, zenul, etc.

Desigur respectarea acestor perioade de post, care totalizau peste zile pe an, a reprezentat un câ tig remarcabil, nu numai pentru s n tatea fizic, dar i pentru cea moral, a popula iilor cre tine, în special ortodoxe. F r s fi fost men ionat undeva, f r s i se fi spus, poporul român a intuit c actul hr nirii este un act sacru. Din p cate pentru poporul român, sub presiunea ateizatoare a regimurilor comuniste un timp atât de îndelungat, aceast intui ie a sacrului în manifestarea actului nutri ional, a fost treptat aneantizat, cu tendin a de a aduce omenescul românesc, la o condi ie animalic sau poate subanimalic.

Pentru partea sa comportamental a actului nutri ional, i macrobiotica are valoarea sa remarcabil, multe dintre recomand rile sale Evanghelia esenian, Editura OrfeuBucure ti corespunzând celor date de Domnul nostru Iisus Hristos în Evanghelia P cii.

Dar aneantizarea intui iei sacrului în actul nutri ional, adic a respect rii meselor ca act sfânt, nu a privit doar poporul român, ci toate popoarele care au fost sub jugul ateu al comunismului.

Cautarea omului? tiin? ific Femeia evreiasca

Am promis c nu vreau s complic via a nim nui i m voi ine de cuvânt. Tot demersul meu în această carte este de a dovedi că actul nutriţional uman, actul hrănirii omului, este un act sacru. De aceea, în partea întâi a c r ii de fa, m voi adresa tuturor semenilor mei pentru a le face cunoscute erorile comportamentale faţă de actul nutriţional, neluând în discu ie ce trebuie s mânc m componentele care trebuie s constituie hrana corectdeci neatentând la complica ii financiare, economice sau de alt ordin.

Otto Brückeriar în cazul unei s n t i perfecte la momentul abord rii noii atitudini nutri ionale, î i va asigura o mai bun rezisten în viitor, în fa a agresiunii unor astfel de boli. Uneori, nea teptat de rar totu i, despre aceste aspecte se mai pomene te în conferin ele de macro-biotic sau în subsidiar prea în subsidiar în cursuri de yoga.

O uluitoare surpriz va avea omul obi nuit, când va afla îndrum rile în aceast direc ie evocate de Domnul nostru Iisus Hristos în Evanghelia Păcii a Domnului Iisus Hristos de discipolul loan, text tradus de Edmond Szekely-Bordeaux dup un manuscris în limba aramaic limba vorbit i scris la vremea Mântuitoruluimanuscris aflat în arhivele secrete ale Vaticanului. Semenii obi nui i sunt sf tui i s - i rezume lectura la prima parte a c r ii, deoarece in partea a doua m adresez numai acelor semeni, deci i sa fac totul pentru evolu ia lor spiritual, care începe non- op ional, cu purificarea corpului fizic dup îndrumarea Hristic din Evanghelia Păcii i prin abordarea unei nutri ii corecte, privind inclusiv Ceea ce trebuie s mânc m în conformitate cu Legea Sfânt.

Pe ace ti semeni îi voi înarma cu argumentele tiin ifice cele mai conving toare privind modelul nutri ional frugivor-crudivor, care corespunde Cautarea omului? tiin? ific îndrum rilor Hristice din Evanghelia Păcii men ionat mai sus, precum i cu noile criterii tiin ifice de clasificare a alimentelor în cercetarea modern pe baze holistice.

Omului obi nuit degeaba i-a prezenta, atât argumentele tiin ifice a ceea ce trebuie s m nânce, cât i criteriile modeme, holistice, de clasificare a alimentelor men Femeie rotunda intalnire serios mai sus, deoarece oricât de bine i de clar ar fi evocate, el nu le-ar putea în elege, deoarece Cautarea omului?

tiin? ific Cauta? i femeia semnificativa de fa se afl într-un cerc vicios: Alimenta ia practicat în prezent, prin efectele sale nocive îi creeaz un ecran în fiin, care îi împiedic accesul la lumea suprasensibil i în elegerea spiritual i în acela i timp, deoarece are efect de drog, îi cere continuarea, înc mai rafinat.

Prin abordarea unei atitudini corespunz toare a actului nutri ional, ca act sacru, treptat cercul vicios se va sparge sub efectul rezonan ei cu Divinul adic rug ciunea înainte i dup mas, devenit obi nuin a Cautarea omului?

tiin? ific atunci în elegerea va 13 apare.

Astfel, prin comportarea fa de actul nutri ional, ca act sacru, se realizeaz condi ia minim necesar lui Homo sapiens de a deveni sau redeveniOM, Doamne ajut! Un prieten, devenit cet ean suedez, venit în ar într-o scurt Cautarea omului? tiin? ific i care a c l torit mult cu aceast ocazie, parcurgând aproape toate ora ele mari ale României în cursul anuluimi-a f cut cunoscut faptul c, interesându-se la libr riile i standurile de c r i vizitate de c r ile mele Bioenergia, darul divinităţii, Editura Miracol i Nutriţia omului, act sacru, în marea majoritate a cazurilor i s-a r spuns c nici nu auziser de aceste c r i.

A trebuit s recunosc c acest lucru se datoreaz unei erori de difuzare a acestor c r i, unei insuficiente inform ri a publicului larg, în ciuda efortului f cut de Editura Miracol, care îmi aranjase prezentarea c r ilor respective în cadrul Tribunei neconformiştilor, emisiune realizat de domnul Buzdugan la acea vreme decembrie februarieîn cadrul TVR 2.

S se fi datorat acest lucru de faptul c la orele în care am fost prezentat publicului telespectator, pe programele TVR 1 se transmiteau episoadele serialului Baywatch Echipa de intervenţie cu acele frumuse i feminine, în mod cert produc toarele unor puternice impulsuri erotice?

Oricum ar fi, problema tot r mâne.

Cautarea omului? tiin? ific Site- ul de dating pentru barba? i Celibate

Astfel nu mi-a Cautarea omului? tiin? ific explica faptul c referindu-m la Nutriţia omului, act sacru o problem atât de evident fundamental pentru s n tatea omului cum este nutri ia sa, ar putea interesa numai de familii Ia o popula ie de peste 20 milioane de oameni?

În cei 9 ani care au trecut de la prima apari ie a c r ii, poate fi remarcat de c tre oricine urm re te ce se întâmpl în lume, cât de cât obiectiv, faptul c situa ia omenirii se deterioreaz din ce în ce mai mult, atât social - politic i economic, cât i moral - spiritual i medical.

Poluarea planetei Cautarea omului? tiin? ific toate cele trei planuri ale realit ii dintre care dou total ignorate de cunoa terea uman actual manifest o cre tere alarmant. Dup cum am ar tat în volumul al II-lea al c r ii Bioenergia darul Divinităţii, cele de mai sus ar tate sunt datorate desacraliz rii vie ii pe aceast planet, adic de fapt, ruperii leg turii omului creat cu Creatorul s u.

Recommended

În cadrul desacraliz rii vie ii nutri ia joac un rol extrem de important, deoarece practicarea ei corect, ca act sacru, îl poate apropia pe om de Dumnezeu, în timp ce desconsiderarea sacralit ii actului, îl îndep Cautarea omului? tiin? ific pe om de Dumnezeu cu consecin ele de rigoare: în principal, limitarea lui la nivel animalic nivel la care îl limiteaz de fapt tiin a materialist - cartezian prin darwinism-ul predat cu obstina ie la toate nivelurile educa ionale i forurile tiin ifice Om cautand om Waterloo planetei.

Desacralizarea vie ii planetei se produce tot mai rapid datorit ignor rii rostului real ai vie ii de c tre întreaga societate uman actual de pe Terra. E vorba despre ignorarea faptului c omul a fost creat de Dumnezeu pentru a deveni asemenea Lui prin fazele de Copii ai Luminii i Fii de Dumnezeu i nu de m rirea tehnologic a comodit ii existen ei sale i a petrecerii continue în ouri show-uri, sâc!

Importan a structurii levogire a viului este mai mare decât chiar a structurii materiei, deoarece ea nu numai c explic procesele vie ii, dar ea constituie un indicator concret, palpabil, al bioenergiei ca surs a vie ii care o structureaz i de asemenea Cautarea omului? tiin? ific o mul ime de enigme ale Terrei, a a cum am ar tat în cartea mea Bioenergia, darul Divinității. Ignorarea de c tre îngâmfata tiin materialist cartezian a acestei structuri levogire a viului în mileniul III-lea este o ru ine!

Ascunderea de c tre ea a structurii reale a viului la toate nivelurile educa ionale ale planetei, a avut urm ri dezastruoase atât în ceea ce prive te nutri ia uman, cât i ignorarea polarit ii entropiei, evocate mai sus. Altfel cum s se explice faptul c prezentarea i descrierea structurii levogire a viului, apare numai în Chimia generală a marelui chimist american Linus Pauline, pentru care de altfel a i luat premiul 16 Nobel îndar care i el, în limitele materialismului i Cautand Tarn?

i Garonne Femeie, a numit-o O mare enigm! Deci a consuma alimente moarte.

Cautarea omului? tiin? ific caut femei de o noapte in boldești scăeni

Consumarea c rnii de orice fel, de asemenea nu este numai o gre eal nutri ional, ci i un mare p cat, deoarece încalc porunca dat de Dumnezeu lui Moise, dup cum arat Domnul Iisus în Evanghelia Păcii i care ar fi trebuit s figureze în continuarea versetului 29 din Biblie la cap, I al Facerii sau Genezei.

Datorit ignoran ei tiin ei materialiste carteziene adic a tiin ei planetare oficiale reduc ionismul dogmatic al religiilor s-a aliat Cautarea omului? tiin? ific tiin ific, contribuind puternic, dac nu decisiv la practicarea nutri iei nocive de ast zi. Ele ar trebui s fac efortul necesar printro strategie pe termen suficient de lung, ca prin ieftinirea nutri iei corecte, în urma organiz rii corespunz toare, aceasta s devin accesibil oricui.

Cautarea omului? tiin? ific Site gratuit de dating Caraibe

Este uimitor cât de rapid se dezvolt nutri ia fast-food determinat de comoditatea lenea culinar i sub impactul lozincii inventate de americani Time is money Timpul cost bani.

Deoarece alimentele nu pot fi depoluate de con inutul lor nociv, înseamn c practican ii nutri iei omnivore sunt de cel pu in 10 ori mai afecta i decât cei vegetarieni, inclusiv cei frugivori-crudivori. Primul text este inserat capitolului Argumente holistice ale modelului nutri ional lacto -frugivor-cru- divor.

Cautarea omului? tiin? ific Fran? a Romania Dating Site

Cel de-al doilea text este inserat capitolului Rezonan a cu Divinul în actul nutri ional al celor hot râ i s realizeze o evolu ie spiritual superioar. Pentru a nu complica lucrurile cu adaosuri de text la practicarea postului total, fac recomandarea ca el s fie condus de Divinitate prin rug ciuni permanente c tre Ea i cerând în clar acest lucru cu r spunsuri la nivelul de în barbati din Slatina care cauta femei singure din Timișoara al min ii solicitantului.

În fine, am considerat necesar s m resc sensibilitatea semenilor cititori Cautarea omului?

radu-ilie-manecuta-nutritia-omului-act-sacru

tiin? ific acestei c r i prin ad ugarea poeziilor Tăierea porcului i Abatoare a poetului na ional Adrian P unescu, la sfâr itul acestei c r i. Bra ov Cod Tel i 18 Introducere În anulreverendul englez Malthus f când o analiz comparativ între dezvoltarea demografic a popula iei globului i cea a resurselor de trai, contureaz o concluzie tulbur toare: rata de dezvoltare a popula iei omene ti este mult mai mare decât cea a resurselor de trai, astfel încât în mod previzibil,!

Nu de in informa ii privitoare la reac Cautarea omului? tiin? ific pe care le-a produs evocarea unei imagini atât de tulbur toare pentru omenire la vremea respectiv.

ARMONIE I ECHILIBRU NUTRIŢIA OMULUI ACT SACRU - PDF Kostenfreier Download

Lumea era asigurat c, f r îndoial, tiin a materialist, mai Cautarea omului? tiin? ific cea marxist, va g si rezolvarea problemei. Se f ceau aprecieri asiguratoare c exploatarea tiin ific a resurselor alimentare ale oceanelor Terrei va fi capabil s asigure traiul unei popula ii de pân la 20 miliarde de oameni. Mai mult decât atât, amenin area înfomet rii, care putea fi acceptat dac n-ar fi existat tiin a materialist bineîn eles în special cea marxista fost utilizat ca argument în activitatea ateizatoare a popula iilor.

Ce fel de Dumnezeu ar putea fi acela care î i distruge crea ia prin foame? Dar ast zi cum st m? A i auzit, dragi semeni, de vreo analiz sau m car vreo discu ie, poate în viitorologie una din ramurile cele mai recente ale tiin ei sau în alt parte la vreun oarecare congres educa ional, a problemei lui Malthus?

Se pare c stru ul i-a b gat capul în nisip; atunci dispar toate primejdiile, toate problemele! Homo Sapiens Sapiens i-a creat o lume fictiv, care începe s se identifice cu 19 Science-Fiction-ul în care l-au antrenat computerele sale generatoare ale unei realit i virtuale, cu care tinde s-o substituie pe cea adev rat.

Astfel, el este pe cale s renun e la Creatorul s u, începând s se cread propriul s u creator i din cauza desensibiliz rii sale tot mai mari, el nici nu mai este în stare s aud hohotul de râs al maleficului care I-a adus în aceast situa ie, p c lindu Ce soart crede el c î i h r ze te, mergând mai departe în aceea i direc ie, în acela i sens? Vrea s tie pân unde poate merge cu sfidarea Adev ratului s u Creator? Nu este oare mai profitabil pentru el, ca întorcându-se la poarta lumii suprasensibile, pe care a ignorat-o pân acum, s-o deschid cu grij, p ind în ea cu luare aminte Cautarea omului?

tiin? ific s se conformeze Legii care domne te acolo, prin care i el a fost creat? Doar atunci va în elege c menirea lui este ca din starea animalic sau chiar subanimalic din prezent, în care se afl, trebuie s devin mai întâi Copil al Luminii debarasându-se de toate spurc ciunile fizice, chimice, biologice, energetice, informa ionale, morale i de orice alt fel înc necunoscut, din fiin a sa, pentru a deveni în final Fiu de Dumnezeu i co-creator cu Tat l în continuare.

Suntem în pragul Cautarea omului? tiin?

Calaméo - E Loc șI Pentru Mai

ific al treilea. Cum am putea oare întrevedea rezolvarea problemei lui Malthus f r violen, într-un mod creator? Dup p rerea mea exist doar dou posibilit i: - O dezvoltare tehnic real, capabil s permit unor mari mase Femeia care cauta o femeie Maroc oameni s Cautarea omului? tiin? ific planete nelocuite din Univers - O dezvoltarea spiritual superioar a întregii omeniri, capabil s determine mari modific ri fiziologice i anatomice generalizând ceea ce pân în prezent au constituit doar câteva cazuri izolate denumite inediacare s nu mai fac necesar hrana omului a a cum este cunoscut ast zi, existen a fiind asigurat prin absorb ia p r ii superioare a spectrului bioenergetic al energiei - surs de via.

Având în vedere imensa importan a acestui fenomen, dup cum am promis, vom reproduce în cele ce urmeaz întreg pasajul care se refer la acesta, din lucrarea Dr. Adrian P tru De la normal la paranormal: Inedia este capacitatea unui subiect de a tr i i desf ura o activitate normal pe timp nedefinit, în absen a oric rei forme cunoscute de alimenta ie.

Fenomenul este cunoscut atât sub denumirea «inedia», adic «f r hran din lat. Dar, inedia este men ionat pentru prima oar la misticii orientali, provocat de tehnici psihofizice înalte, mai ales de tip yoga, când subiectul ac ioneaz, de exemplu prin exerci ii de respira ie specifice, asupra uneia dintre cele apte chakre principale i anume Visuddha.